ค้นหาเพลงฟรีของ Chú Dược Sư - V.A

3:00:02 Heart Mantra Of Medicine Master Buddha For Healing Dược Sư Tâm Chú
36:22 Phật Thuyết Kinh Dược Sư Lưu Ly Quang Như Lai Bổn Nguyện Công Đức
1:26:16 Bài Nhạc Có Công Năng Chữa Bệnh Peto Mv Dược Sư Tâm Chú Tiếng Phạn
15:01 Nhac Hoa Dược Sư Tâm Chú
20:04 Thường Xuyên Nghe Bài Chú Này Cả Đời Không Bệnh Tật THẦN CHÚ DƯỢC SƯ Tiếng Phạn
29:23 Medicine Buddha Dharani Chú Dược Sư
16:56 Tiếng Phạn Chú Dược Sư
49:42 Thích Pháp Hòa Tụng DƯỢC SƯ SÁM PHÁP
08:28 Có Chữ Tiếng Tây Tạng Chú Dược Sư
24:13 Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Và Ý Nghĩa 12 Đại Nguyện
46:10 Medicine Buddha Mantra Chant / Dược Sư Lưu Ly Thần Chú Dược Sư Thần Chú Chữa Bệnh
04:29 Võ Tá Hân Phổ Nhạc DƯỢC SƯ QUÁN ĐẢNH CHƠN NGÔN
51:00 Nghe Một Lần Bách Bệnh Tiêu Tan Dược Sư Tâm Chú
6:23:28 Sư Bà Hải Triều Âm Giảng KINH DƯỢC SƯ
19:05 Tác Giả Sư Bà Hải Triều Âm Ý Nghĩa Danh Hiệu Đức Dược Sư Và 12 Nguyện
30:16 Chú Đại Bi 7 Biến Có Chữ 84 Câu Dễ Thuộc
2:09:37 Peto Lyric Bát Nhã Tâm Kinh 21 Biến Tiếng Phạn